US-EU free trade agreement อาจมีผลกระทบต่อมาตรฐานการค้าของสหภาพยุโรป

นาย Joerg Leichtfried หัวหน้าพรรค Austrian Social Democrate ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนของออสเตรียได้กล่าวถึง US-EU FTA ว่าอาจจะส่งผลกระทบในด้านลบต่อมาตรฐานของสหภาพยุโรปที่สูงได้ หากการเจรจาที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่มีความโปร่่งใส นอกจากนี้ นาย Joerg Leichtfried ยังได้ได้กล่าวอีกว่าความคลุมเครือที่เกิดขึ้นนั้นจะทำให้ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นนั้นอาจจะถูกเลื่อนออกไป

แหล่งข่าวได้กล่าวอีกว่าองค์กร Austrian Labour Union ก็ได้แสดงความกังวลที่คล้ายคลึงกับนาย Leichtfried เช่นกันโดยเฉพาะความกังวลในด้านความโปร่งใสของข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น

ในปัจจุบันข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวยังไม่ถุกประกาศใช้และยังมีการปรับแก้ข้อบังคับต่างๆ  โดยล่าสุดสหภาพยุโรปอาจจะทำการยกเว้น investor-state dispute settlement clause ที่ค่อนข้างเข้มงวดออกไปจากข้อตกลงนี้ ซึ่งการยกเว้นนี้จะทำให้นักลงทุนสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับรัฐบาลในกรณีพิพาททีนักลงทุนเชื่อว่ารัฐบาลได้ทำการละเมิดข้อตกลงที่ได้วางไว้ ซึ่งปกติแล้วสหภาพยุโรปจะทำการบรรจุไว้ใน FTA ของตน FTA ระหว่างยุโรปกับแคนาดาที่เพิ่งสำเร็จไปหลังจากผ่านการดำเนินการมามากว่าห้าปีก็มีเงื่อนไขนี้อยู่

ซึ่งหากเงื่อนไขดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นในกรณีนี้ ก็เพราะยุโรปมีความต้องการที่จะผลักดันให้ US-EU FTA เกิดขึ้นโดยเร็ว สหภาพยุโรปหวังว่าสนธิสัญญานี้จะเป็นแรงผลักดันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปอีกทาง อย่างไรก็ตามการเจรจาสนธิสัญญาดังกล่าวก็ยังไม่สิ้นสุดและจะต้องจำตามองกันต่อไปว่าสหภาพยุโรปจะยกเว้นเงื่อนไขอันเข้มงวดของตนเองนี้หรือไม่

ที่มาของข่าว AP

 EU-U.S. Free-Trade Talks May Drop Controversial Investor Protection Rule

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: