สหภาพยุโรปตั้งเป้าหมายการจัดการขยะใหม่ (2014)

สหภาพยุโรปเสนอเป้าหมายใหม่ของการ recycling เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและลดการสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์ เป้าหมายใหม่ดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

 • ห้ามฝังกลบขยะที่นำไปใช้ได้อีกครั้ง (recyclable) หลังปี 2025
 • นำขยะประจำวันมาใช้อีกครั้ง (recycle) ร้อยละ 70 และนำวัสดุห่อและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ไปใช่ร้อยละ 80
 • ลดขยะที่ทิ้งลงทะเลและขยะที่เป็นเศษอาหาร

ผลที่คณะกรรมาธิการคาดว่าจะได้รับคือ

 • ลดผลกระทบของเศรษฐกิจต่อสิ่งแวดล้อม และการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
 • ลดอุปสงค์ของทรัพยากรที่มีราคาแพงและมีปริมาณอุปทานน้อย
 • การสร้างงานในภาคการจัดการขยะประมาณ 580,000 ตำแหน่ง
 • การลดลงของค่าดำเนินการของภาคธุรกิจประมาณร้อยละ 8

สหภาพยุโรปพยายามที่จะผลักดันให้เศรษฐกิจในยุโรปเป็นไปในรูปแบบ circular economy ซึ่งเป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่นำมีการ reuse repair และ rycycling ทรัพยากรต่างๆ แทนการสกัดหรือผลิตวัตถุดิบใหม่มาแทนที่ผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้แล้ว สหภาพยุโรปมุ่งที่จะจัดตั้งตัวชี้วัดโดยใช้สัดส่วนระหว่าง Gross Domestic Product และ ปริมาณการใช้วัตถุดิบ มาตรการที่สหภาพยุโรปคาดว่าน่าจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ circular economy ได้คือ

 • การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์สามารถซ่อม อัพเกรด และ นำไปใช้อีกครั้งได้ง่าย
 • สร้างผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้นาน และมีขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
 • ลดการใช้วัตถุดิบที่อันตรายหรือยากต่อการในไปใช้อีกครั้ง
 • สร้างแรงจูงใจในการลดปริมาณขยะ
 • เปลี่ยนขยะให้เป็นวัตถุดิบโดยใช้ความก้าวหน้าเชิงเทคนิค

 

แหล่งข่าว – EU aims for zero-waste economy with higher recycling targets

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: