กิจการเพื่อสังคม – อียูวางมาตรฐานใหม่ในการประเมินผลกระทบทางสังคม

คณะกรรมาธิการยุโรปได้วางมาตรฐานใหม่ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการทางสังคมสามารถวัดและแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมของกิจการได้ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างตัวชี้วัดที่ผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประกอบการอภิปรายกับคู่ค้า นักลงทุนและกลุ่มทุนภาครัฐ เพื่อชี้ให้เห็นถึงประโยชน์จากกิจการทางสังคม

นอกจากนี้มาตรฐานใหม่นี้จะช่วยให้องค์กรทางสังคมในสหภาพยุโรปได้รับประโยชน์ด้านทุนการค้า จากกองทุน European Social Entrepreneurship Funds (EuSEF) และโครงการ Employment and Social Innovation (EaSI) อีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมของมาตรฐานที่กล่าวถึงนี้อยู่ในรายงาน ซึ่งได้รับการรับรองโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบการทางสังคม (GECES group)

แหล่งข่าว: Social entrepreneurship: new standard to measure social impact

รายงาน a report on social impact measurement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: