คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศรายชื่อ 20 วัตถุดิบที่สำคัญ

คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศรายชื่่อวัตถุดิบที่สำคัญ (Raw critical Material) จำนวนทั้งสิ้น 20 ชนิด วัตถุดิบที่ได้รับการบรรจุให้อยู่ในรายชื่อนี้ เป็นวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงด้านการผลิตที่สูง (กล่าวคือเป็นวัตถุดิบที่มีแหล่งผลิตจำนวนจำกัด  หรือไม่สามารถใช้วัตถุดิบประเภทอื่นทดแทนได้ หรือมีความสำคัญทางเศรษฐกิจที่สูง หรือมีความสามารถที่จะนำกลับมาใช้ต่ำ)  ซึ่งการจัดรายการวัตถุดิบที่สำคัญในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับตัวแปรสองประเภทเป็นพิเศษ ได้แก่ ความสำคัญทางเศรษฐกิจและความเสี่ยงในการจัดหา (risk of supply)

โดยรายชื่อของวัตถุดิบสำคัญประจำปี 2014 นี้มีวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้นอีกหกชนิดคือ borates, chromium, coking coal, magnesite, phosphate rock และ silicon metal ซึ่งรวมกับวัตถุดิบสำคัญรายชื่อเก่า ได้แก่ antimony, beryllium, cobalt, fluorspar, gallium, germanium, indium, magnesium, natural graphite, niobium, platinum group metals, heavy rare earths, light rare earths และ tungsten โดยในปีนี้เป็นครั้งแรกที่ rare earths ถูกแยกออกเป็นสองประเภทคือ light rare earths และ heavy rare earths

การจัดทำรายชื่อวัตถุดิบนี้ เป็นส่วนหนึ่งในโครงการของคณะกรรมาธิการที่มุ่งนำเอา EU Raw Materials Initiative มาประยุกต์ใช้ โดยมีจุดประสงค์หลักดังต่อไปนี้ 1)ขับเคลื่อนภาคการผลิตของอุตสาหกรรมในยุโรปให้มีการพัฒนากระบวนการขุดเหมืองและการ recycle 2)ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยในการวางนโยบายด้านทรัพยากรในภาพรวมของยุโรป 3) ใช้ข้อมูลช่วยในการเรียงลำดับความสำคัญของแผนปฎิบัติการต่างๆของคณะกรรมาธิการ เช่นการต่อรองทางการค้า  และการให้ทุนวิจัยและการสนับสนุนทางวิชาการ เป็นต้น นอกไปจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายย่อย ในการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบของตนอีกด้วย

ในภาพรวม การทำรายการวัตถุดิบที่สำคัญนั้น เป็นมาตรการหนึ่งในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและความเป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรป เพราะในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความซับซ้อนที่สูง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่นโทรศัพท์  smartphone ที่อาจจะใช้โลหะมากกว่า 50 ชนิดในการผลิต ภาคอุตสาหกรรมหลักในยุโรป เช่น ภาคยานยนต์ ภาคอวกาศการบิน และ ภาคพลังงานทดแทน ต่างมีความจำเป็นที่จะต้่องใช้วัตถุดิบเฉพาะ  ดังนั้นยุโรปจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการเชิงรุก ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ที่มา: 20 critical raw materials – major challenge for EU industry

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Report on Critical Raw Materials for the EU (revision of the list)

Press release IP/14/599   26/05/2014

MEMO/14/377   26/05/2014

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: