SILC II – ทุนวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมยุโรป

“ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการดูแล แต่ในขณะเดียวกัน เราไม่สามารถที่จะหยุดการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในยุโรปได้” นาย Michel Barnier กรรมาธิการยุโรปได้กล่าวไว้ สิ่งที่จะเป็นสำหรับยุโรปคือการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของภาคอุตสาหกรรม มีการปรับตัว และการพัฒนาให้ทันสมัย เพื่อให้ยุโรปมีศักยภาพในการแข่งขันที่สูง จึงเป็นที่มาของโครงการ Sustainable Industry Low Carbon II (หรือ SILC II) ที่มีมูลค่ากว่า 20 ล้านยูโร

ค่าใช้จ่ายในโครงการนี้ครอบคลุมโดยเงินวิจัยสนับสนุนภายใต้โครงการ Horizon 2020 โครงการนี้คาดว่าจะช่วยให้สหภาพยุโรปสามารถบรรลุเป้าหมายด้านพลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก และภาระด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้

 

ที่มาของข่าว — SILC II is a funding opportunity for EU industry to cope with the climate challenge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: