แนวโน้ม Decoupling ระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตและมลภาวะทางน้ำของสหภาพยุโรป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางเศรษฐกิจและมลภาวะทางน้ำโดย European Environmental Agency (EEA) แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการผลิตภาคอุตสาหกรรมของหลายๆประเทศในยุโรป ไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

EEA ได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณของ Nutrient Pollution กับข้อมูลประเภทอื่นๆ เช่นการเติบโตด้านเศรษฐกิจและจำนวนประชากร ผลของการเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าปริมาณของ Nutrient Pollution ของในประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปนั้นมีแนวโน้มที่ลดลง ถึงแม้ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก Nutrient Pollution นั้นยังเป็นปัญหาอยู่

ในหลายๆประเทศอัตราการลดลงของสารเคมีนั้นสูงกว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งแสดงถึงการตัดขาดอย่างสิ้นเชิง (absolute decoupling) ซึ่งแตกต่างจากการตัดขาดอย่างสัมพัทธ์ (absolute decoupling) ที่อัตราลดลงของสารเคมีนั้นน้อยกว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม

ในบรรดาประเทศในสหภาพยุโรปทั้งหมด ออสเตรียเป็นประเทศที่ประสบความเร็จมากที่สุด โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณ Nutrient Pollition ที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกับอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ในระหว่างปี 2004-2010 อังกฤษและฝรั่งเศษค่อนข้างประสบความสำเร็จเช่นกัน โดยมีอัตราการลดลงของปริมาณ Nutrient Pollition แม้ว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตก็ลดลงเช่นกัน และมีเพียงสามประเทศ – เบลเยี่ยม สโลวาเกีย และ โปแลนด์ ที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณมลภาวะที่สูงขึ้นแม้ว่าอัตราการเติบโตของภาคอุตสหกรรมการผลิตนั้นลดลง

อย่างไรก็ตามนาย Jacobsen ผู้ทำการวิเคราะห์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การอ่านผลการศึกษานี้จะต้องคำนึงถึงจุดตั้งต้นที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์นั้นแสดงให้เห็นผลในระยะเวลาที่ถูกศึกษาเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างปี 2004-2010 บัลแกเรียนั้นมีจุดตั้งต้นที่แย่กว่าเดนมาร์ก บัลแกเรียจึงมีแนวโน้มในการพัฒนาเพื่อลดมลภาวะในระยะเวลาที่ถูกศึกษาสูงกว่าเดนมาร์ก ทั้งนี้ผู้อ่านจะต้องคำนึงถึงจุดประสงค์ของการเปรียบเทียบ ซึ่งก็เพื่อศึกษาแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศ และการนำข้อมูลที่ได้มาเป็นตัวชี้วัดให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงสถานะในปัจจุบันของประเทศตน และกระตุ้นให้เกิดมีการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศของตนให้มากขึ้น

ที่มาของข่าว – Europe ‘decoupling’ water pollution from economic growth, EEA says

(หมายเหตุ – Nutrient Pollution เป็นรูปแบบของมลภาวะทางน้ำอย่างหนึ่ง เกิดขึ้นเมื่อปริมาณสารเคมีที่ใช้ในกระบวณการผลิต โดยเฉพาะไนโตรเจนและฟอสฟอรัสมีมากเกินความจำเป็น จนเกิดการตกค้างหรือรั่วไหลของสารเคมีเข้าสู่ระบบนิเวศ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: