เมือง Copenhagen ได้รับรางวัล European Green Capital ประจำปี ค.ศ.2014

เมือง Copenhagenได้รับเลือกให้เป็น European Green Capital ประจำปี ค.ศ. 2014 หลังจากผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้น โดยเมือง Copenhagen นั้นมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในหลายๆด้าน อาทิเช่น

  • ร้อยละ 36 ของผู้เดินทางไปทำงาน และ ร้อยละ 55 ของประชากรในเมือง เดินทางไปทำงานและไปโรงเรียน/มหาวิทยาลัย โดยจักรยาน
  • ร้อยละ 98 ของครัวเรือนใช้ความร้อนจากศูนย์กลาง (District heating) ซึ่งมีความประหยัดและประสิทธิภาพที่สูง
  • ปริมาณ ก๊าซคาร์บอนของเมืองลดลงถึงร้อยละ 24 ระหว่างปี 2005 และ 2012
  • ร้อยละ 96 ของประชากรสามารถเข้าถึงสถานที่สันทนาการหรือนันทนาการภายในการเดิน 15นาที
  • Copenhagenได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกสองครั้ง (ปี 2008 และ 2013) โดยนิตยสาร Monocle
  • ในปี 2008 ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม ยกให้Copenhagenเป้นเมืองที่มีระบบรถไฟใต้ดินที่ดีที่สุดในโลก

เมือง Copenhagen นั้นได้รับรางวัล European Green Capital ต่อจากเมือง Nantes,ประเทศฝรั่งเศษ เมือง Copenhagen นั้นวางแผนที่จะสร้างเครือข่ายเพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างหมู่สมาชิก European Green capital และเมืองอื่นๆที่ได้รับคัดเลือก

รางวัล European Green capitalเป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้แก่เมืองที่เป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีคณะกรรมการที่ตรวจสอบ ให้คะแนนและตัดสินเมืองที่สมัครเข้ารับรางวัลโดยมีหลักเกณท์ในการตัดสิน 12ประเภทด้วยกัน (1) climate change, 2)mitigation and adaptation; 3) local transport; 4) green urban areas incorporating sustainable land use; 5) nature and biodiversity; 6) ambient air quality; 7) quality of the acoustic environment; 8) waste production and management; 9) water management; 10) wastewater treatment; eco-innovation and sustainable employment; 11) energy performance; and 12) integrated environmental management.) รวมทั้ง ความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ และความเหมาะสมในการเป็นเมืองตัวอย่างซึ่งประโยชน์ที่จะได้รับจากการถูกคัดเลือกคือ โอกาสในการเสริมสร้างชื่อเสียงของเมือง และการสร้างโปรไฟล์ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และดึงดูดนักท่องเที่ยว กิจการต่างๆ คนทำงานและผู้อยู่อาศัย

เมืองที่ได้รับรางวัล European Green capital ในอดีตได้แก่ Stockholm (2010), Hamburg (2011), Victoria-Gasteiz (2012) และ Nantes (2013) เมืองที่ได้รับเลือกต่อจาก Copenhagen คือ Bristol (2015) และเมืองที่สมัครเข้ารับรางวัลในปี 2016 มีดังนี้

Dabrowa Gornicza (Poland), Essen (Germany), Larissa (Greece), Ljubljana (Slovenia), Nijmegen (Netherlands), Oslo (Norway), Reggio Emilia (Italy), Santander (Spain), Tours (France), Umeå (Sweden), Zaragoza (Spain), และ Pitesti (Romania)

โดยปีนี้เป็นปีแรกที่คณะกรรมการคัดเลือกเปิดให้เมืองที่มีประชากร อย่างน้อย 100,000 คนสมัครเข้ารับรางวัลได้ โดยที่ก่อนหน้านี้ ต้องมีประชากรอย่างน้อย 200,000คน

ที่มาของข่าว Copenhagen – European Green Capital 2014
และ 12 cities apply for European Green Capital Award 2016
ข้อมูลเพื่มเติม – www.europeangreencapital.eu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: