เข้าใจความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของแต่ละแคว้น – หนึ่งในกุญแจสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจบนแผ่นดินมังกร

ความรวดเร็วของการเติบโตและขนาดของตลาดที่ใหญ่ในประเทศจีน ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้ประกอบการจำนวนมากให้เข้าไปทำธุรกิจ แต่หากผู้ประกอบการต้องการที่จะประสบความสำเร็จแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อข้อแตกต่างระหว่างรายได้และพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในแต่ละแคว้นของประเทศจีน

ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชากรในแต่ละแคว้นในประเทศจีนนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามความแตกต่างนั้นยังคงสูงอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2013 ครัวเรือนในมณฑลกุ้ยโจวซึ่งเป็นมณฑลที่จนที่สุดของจีนมี consumer expenditure ต่อครัวเรือนเพียง US$ 5,434 ในขณะที่มณฑลเซี่ยงไฮ้ซึ่งครัวเรือนโดยเฉลี่ยมี consumer expenditure ต่อครัวเรือนที่สูงที่สุด US$ 16,605 ซึ่งมากกว่ามณฑลกุ้ยโจวประมาณ 3 เท่าตัว

ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจนี้ นอกจากจะชี้ให้เห็นถึงกำลังซื้อของประชาชนในแต่ละแคว้นที่แตกต่างกันแล้ว ยังเป็นตัวส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคของประชากรในแต่ละมณฑลมีความแตกต่างกันไปด้วย อาทิเช่น ครัวเรือนในมณฑลที่มีรายได้น้อยนั้นจะมีสัดส่วนในการใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่สูง ในขณะที่ครัวเรือนในมณฑลที่มีรายได้มากกว่า จะมีอัตราการใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร และการท่องเที่ยวที่สูงกว่า เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังต้องคำนึงถึงตัวแปรอื่นๆที่จะเปลี่ยนไปตามบริบทของแต่ละแคว้น เช่นวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ความเข้าใจต่อตลาดอย่างลึกซึ้งนั้นเป็นหนึ่งตัวแปรที่สำคัญ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ ดังที่ปราชญ์จีนที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง”

ที่มาของข่าว – Understanding Regional Disparities in China to Unleash Market Potential

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: