เบื้องหลังความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี

การมีภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เข้มแข็งทำให้เยอรมนีประสบความสำเร็จในด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลของเยอรมนีนั้นมีนโยบายที่ให้ความสนับสนุนต่อภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนืองโดนมุ่งลงทุนและออกมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต เช่นการปรับโครงสร้างของระบบการศึกษา การให้ทุนสถาบันวิจัยพัฒนาระบบการผลิต การสนับสนุนความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัย,มหาวิทยาลัย,และภาคอุตสาหกรรม และการสนับสนุนบริษัทขนาดกลางและเล็ก(SMEs)ในการการเข้าถึงทุน การผลิต นอกจากนี้เยอรมันยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมต่างๆเพราะเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

แม้ว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของอียูนั้นยังไม่มีวี่แววที่จะดีขึ้น แต่เศรษฐกิจของเยอรมนีนั้นกลับเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคอุตสหกรรม เยอรมนีมีเศรษฐกิจที่มีมูลค่ามากที่สุดในยุโรป โดยร้อยละ 30 ของมูลค่า GDPของยุโรปมาจากเยอรมนี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ส่งออกอันดับที่สองของโลกรองจากประเทศจีน และอัตราว่างงานของชาวเยอรมันต่ำเป็นอันดับสองในยุโรป

หนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจของเยอรมนีประสบความสำเร็จ ซึ่งสวนทางกับสถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจที่ประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยุโรปประสบคือความเข้มแข็งและคุณภาพของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งมีขนาดถึงร้อยละ 20 ของเศรษฐกิจในประเทศ ยี่ห้อที่มีชื่อเสียงระดับโลกเช่น BMW, Siemens, และ Volkswagen นั้นเป็นบริษัท “สัญชาติ”เยอรมันที่มีขนาดใหญ่และเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างแพร่หลาย แต่แท้ที่จริงแล้ว บริษัทขนาดกลางและเล็ก(SMEs หรือ Mittlestand ในภาษาเยอรมัน)กลับได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจเยอรมนี

ปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทขนาดกลางและเล็กเหล่านี้ประสบความสำเร็จคือ การสนับสนุนที่ต่อเนื่่องขอรัฐบาล ซึ่งกว่าสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลเยอรมันลงทุนและออกนโยบายต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต เช่น 1) การปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบการศึกษาเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางบุคคลที่มีฝีมือ (Skilled worker) ผ่าน apprenticeship programs, 2) การให้การสนับสนุนเงินทุนการวิจัยต่อสถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) เช่น Fraunhofer and the Max Planck Society ซึ่งก็มีนักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีความสามารถทำงานอยู่เช่นกัน และ, 3) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของบริษัทขนาดกลางและเล็กโดยใช้แหล่งทุนในชุมชน เช่น municipal banks และ, 4) การให้ความร่วมมือที่แน่นเฟ้นระหว่างผู้ประกอบการผลิตและสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งเป็นการทำให้สถานบันการศึกษาเหล่านี้ได้เข้าใจถึงปัญหาของผู้ประกอบการ และนำไปพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง

อีกทั้งเยอรมนีให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัฒกรรมต่างๆ ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและเป็นมาตรการสำคัญในการแข่งขันกับผู้ผลิตที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำในเอเชีย แม้ว่ามาตรการนี้จะเป็นการลงทุนในระยะยาวและเห็นผลได้ช้า แต่ก็เป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันและเป็นช่องทางในการยกระดับการผลิตของอุตสาหกรรมที่มีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น จากการผลิตสิ่งทอพื้นฐาน ให้เป็นการผลิตสิ่งทอที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงเพื่อใช้ในภาคยานยนต์และการบินและอวกาศ

อีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญคือความสามารถในการสร้างทรัพยากรทางบุคลากรที่มีคุณภาพซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต เยอรมนีสามารถผลิตบุคลกรที่มีฝีมือสำหรับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพราะมีการร่วมมือระหว่างรัฐ,ผู้ผลิต,และสถาบันการศึกษาที่เหนียวแน่น สังคมเยอรมันเป็นสังคมที่มี community spirit ที่สูง คนเยอรมันส่วนใหญ่ มองการทำงานเป็นทีมและการประสบความสำเร็จร่วมกันของเพื่อนร่วมงานนั้นมีความสำคัญมากกว่าความสำเร็จหรือประโยชน์ส่วนตัว การศึกษาของเยอรมันนั้นมุ่งให้ความรู้เพื่อนำไปใช้งานได้จริง โดยให้ความสำคัญกับการศึกษาในสายอาชีพมาก ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆในยุโรบเช่นสหราชอาณาจักรซึ่งให้ความสำคัญกับการเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยมากกว่า ในแต่ละปีเยอรมนีสร้างช่างเทคนิคและช่างฝีมือจำนวนกว่า 80,000 ต่อปี อีกทั้งสภาวะแวดล้อมของการทำงานในเยอรมนีนั้นสูง (อัตราเงินเดินที่สมเหตุสมผล, สวัสดิการที่ดี, ความมั่นคงของงาน,และ การให้โอกาสในฝึกฝนและการศึกษาเพิ่มเติม (training and retraining))

ความสำเร็จของภาคอุตสหกรรมของเยอรมนีนั้น เป็นผลมากจากการมุ่งมั่นของประเทศต่อภาคส่วนนี้ โดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกภาคส่วนโดยมีรัฐเป็นเจ้าภาพ ประเทศไทยสามารถเรียนรู้ความสำเร็จของเยอรมนีและนำไปประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งทางสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมจะนำเอาความรู้และบทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทขนาดกลางและเล็กของเยอรมนีมาเสนอให้ท่านในโอกาศต่อไป

Source: http://www.tradegood.com/en/insights/viewpoints/manufacturing-lessons-from-germany.html

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: