อียูก้าวสู่อนาคตด้วยกิจการเพื่อสังคม

กิจการเพื่อสังคมหรือ social businesses นั้นมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 10 ของ อียู GDP ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ทำงานในกิจการประเภทนี้ถึง 11ล้านคน หรือ ร้อยละ 4.5 ของประชากรวัยทำงานในอียู หนึ่งในสี่ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่แต่ละปีเป็นกิจการเพื่อสังคม และมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งในสาม ของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศฝรั่งเศษ, ฟินแลนด์, และเบลเยี่ยม ถึงแม้ยังมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจที่น้อย แต่กิจการเพื่อสังคมเหล่านี้มีผลกระทบต่อสังคมมากกว่าการทำกำไรให้ผู้ประกอบการและหุ้นส่วน ยกตัวอย่างเช่น การสร้างงานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  ให้โอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และส่งเสริมการเป็น solidarity ในด้านเศรษกิจ (การเป็นเอกเทศจากระบบทุนนิยม) อย่างไรก็ตาม กิจการเพื่อสังคมนี้ยังคงเผชิญกับปัญหามากมายและการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

ในวันที่ 16 และ 17 มกราที่ผ่านมา European Commission, the European Economic and Social Committee (EESC) และ เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศษ ได้จัดการสัมนาที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (social entrepreneurship) และ เศรษฐกิจเพื่อสังคม (the social economy)ขึ้น. โดยมีจุดประสงค์เพื่อ:

  • ตรวจสอบผลที่ได้และความสำเร็จจากการดำเนินการ Social Business Initiative (October 2011 – see IP/11/1238 and MEMO/11/735)
  • กำหนดทิศทางและความสำคัญของการดำเนินการขั้นต่อไป
  • รณรงค์การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวาระของยุโรปใน3-5 ปีถัดไป
  • สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนการเกิด(emergence)และการยกระดับ (scaling-up) ของ การริเริ่ม(initiatives) และ best practices
  • สร้างความเป็นเจ้าของ (ownership) และการประชาสัมพันธ์ระหว่างสถาบันที่เกี่ยวข้อง.

อ่านข่าวนี้จากแหล่งข่าวได้ที่นี่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: