Horizon 2020 – การลงทุนด้าน R&D ครั้งประวัติการณ์ของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมา ทาง European Commission ได้ประกาศเริ่มโครงการการลงทุนด้าน Research and Innovationซึ่งมีมูลค่าถึง 80 หมื่นล้านยูโร โดยให้ชื่อโครงการนี้ว่  Horizon 2020 การลงทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์ในการช่วยกระตุ้นและขับดันเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาโดยมุ่งที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยโครงการนี้มีระยะเวลา7ปีและจะเปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัย,สถาบันวิจัย,และบริษัทต่างๆเขียนโครงการเพื่อขอรับทุน เป็นที่น่าสนใจว่าสหภาพยุโรปมองเห็นการลงทุนในด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นมาตรการที่สำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของสหภาพยุโรป รายละเอียดเพิ่มเติมของข่าว ที่นี่ และ ที่นี่

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: