รัฐ Kärnten (Carinthia) ต้องการที่จะเป็นเอกเทศ (independent) ทางพลังงาน

วันที่ 25 ตุลาคม 2556, 12:33

http://derstandard.at/1381369876492/Kaernten-will-bis-2035-energieautark-sein

อุตสาหกรรมทางพลังงานของรัฐ Kärnten นั้นกำลังเข้าสู่จุดพันเปลี่ยน โดยรัฐได้ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี พ.ศ. 2578 จะต้องเป็นเอกภาพทางพลังงานโดยสิ้นเชิง โดยจะต้องเป็นเอกภาพในด้าน heating (ความร้อน) และด้านการใช้พลังงานการไฟฟ้าภายในปีพ.ศ. 2568 และในด้านคมนาคมและขนส่งภายในปีพ.ศ. 2578 พลังงานที่ใช้ทั้งหมดจะต้องมาจากพลังงานทดแทน และไม่มีการใช้พลังงานที่มาจากถ่านหิน น้ำมัน และนิวเคลียร์

 800px-Kärnten_in_Austria.svg

รูปที่ ๑ รัฐ Carinthia

ผู้เชี่ยวชาญกว่า 150คนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการวางแผนซึ่งแบ่งเป็น 11กลุ่มด้วยกันเช่น ด้าน Energy efficiency, renewable energy, infrastructure, spatial planning, and energy poverty alleviation work.  โดยตั้งเป้าหมายว่าการวางแผนนี้จะเสร็จสิ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557.  ประชาชนทั่วไปรวมทั้งผู้อยากไร้การวางแผนจะได้มีส่วนร่วมในการวางแผนนี้ด้วย (กว่า100,000 ประชากรในรัฐมีฐานะต่ำกว่า poverty line) Master Plan ในด้านพลังงานนี้จะเป็นแผนที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์

รัฐ Kärnten มีอาณาบริเวณกว่า 9,538.01 ตารางกิโลเมตร (จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 9,597 ตารางกิโลเมตร) และมี ประชากรทั้งหมด 558,300 คน (จังหวัดพิจิตร มีประชากร 549,395คนในปี พ.ศ. 2555) สัดส่วนการจ้างงานนั้น ประมาณร้อยละ 7.0 เป็นงานภาคเกษตรกรรมและป่าไม้ ร้อยละ 26.6เป็นงานในภาคอุตสาหกรรมและการค้าขาย และร้อยละ 66.4 เป็นงานในภาคบริการ ในด้านพลังงานนั้นปัจจุบันร้อยละ 48.6 ของพลังงานที่ใช้ในรัฐ Kärnten นั้นมาจากพลังงานทดแทน

Background information:
Total employment: 201.033 (2012)
GDP per capita: 28.700 € (Kärnten) 34.100 € (Austria)
Export volume: 6,326 Billion. € (2012)
Industry export rate: 66 %
Average income per month: 2,161 € (2009)
R&D expenditure (in % of GRP): 2.46 % (2009) – the proportion of operation research take place in Kärnten 86 %
R&D expenditure: 417 million Euro (2009)
The strongest branch of industry in Kärntner (2012; Value of production/share in %):
Machinery/Metal: 1,561 Million €/23.4 %
Chemistry: 1.239 Million €/18.6 %
Electrical/Electronic: 1.160 Million €/17,4 %
Wood: 1.069 Million €/16.0 %
Source: http://www.industrielandkarte-ktn.at/frontend/Industrielandkarte.php?title=allgemeines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: